Apply Online

แบบฟอร์ม รับสมัครนักเรียน

1ข้อมูลนักเรียน
2ข้อมูลทั่วไป
3ข้อมูลครอบครัว
4เอกสารที่ต้องแนบee

ข้อมูลนักเรียน

จาก & ถึง (เดือน/ปี)
(โรงเรียนไทย สองภาษา อังกฤษ อเมริกัน อื่นๆ)

เอกสารเพื่อการสมัคร:

  • ภาพถ่ายลูกของท่านขนาดเท่าภาพติดพาสปอร์ต 1 ใบ
  • ภาพถ่ายของผู้ปกครองขนาดเท่านภาพติดพาสปอร์ต 1 ใบ
  • ภาพถ่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คนขับรถ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้รับบุตรหลานของท่านจากโรงเรียน 1 ใบ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวเด็ก (หากมีหน้าบัตรประจำตัวที่มีวีซ่าชั่วคราวให้แนบมาด้วย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวของผู้ปกครอง (หากมีหน้าบัตรประจำตัวที่มีวีซ่าชั่วคราวให้แนบมาด้วย)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น)
  • ใบรับรองแพทย์ (ดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย)
  • รายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
  • ใบรับรองการย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนเดิม